Kinh nghiệm NTM ở các tỉnh

Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ có 69% số xã đạt chuẩn Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, tính đến hết tháng 7/2019, vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ đã có 2.402/3.474 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt ...

  • Tổ tự quản góp phần xây dựng nông thôn mới Để phát huy tốt tinh thần tự quản của nhân dân, mô hình khu dân cư tự quản được hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh Cà Mau triển khai mang lại nhiều hiệu quả. Mô hình “Tổ tự quản đoàn kết giữ ...