Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 04/12/2022

Tiêu điểm

Văn bản mới xem thêm

Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định quản lý, vận hành và bảo trì công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 21/11/2022

Công văn số 4454QĐ-BNN-VPĐP về việc Ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 923/QĐ-TTg  ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày ban hành: 15/11/2022

Kế hoạch số 425/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Thừa Thiên Huế chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 08/11/2022

Quyết định số Số 2668/QĐ-UBND về việc Về việc giao dự toán kinh phí thường xuyên do ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022

Ngày ban hành: 04/11/2022

Quyết định số 2583 /QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

Ngày ban hành: 25/10/2022