VĂN BẢN MỚI

 • Kế hoạch số 409/UBND-KH về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022
  (Ngày ban hành 31/12/2021)
 • Quyết định số 1945/QĐ-TTg về việc Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
  (Ngày ban hành 18/11/2021)
 • Quyết định số 2929/QĐ-UBND về việc Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  (Ngày ban hành 12/11/2021)
 • Quyết định số 1689/QĐ-TTg về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 07 năm 2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  giai đoạn năm 2021-2025
  (Ngày ban hành 11/10/2021)
Về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở nước ta

 Quan điểm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Thứ nhất, tiếp tục khẳng định, nhấn mạnh quan điểm đúng đắn của Đảng về vị trí, vai trò chiến lược của vấn đề phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại ...