Nâng cao chât lượng, hiệu quả của chương trình OCOP

Phát biểu tại cuộc họp triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vào chiều 15/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh khẳng định, chương trình OCOP góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân, vì vậy cần phát huy sức mạnh, vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát triển sản phẩm truyền thống của địa phương; tạo sức bật cho khu vực kinh tế nông thôn trong giai đoạn tới.

VĂN BẢN MỚI

 • Kế hoạch số 153/KH-UBND về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
  (Ngày ban hành 16/04/2021)
 • Công văn số 1836/BNN-VPĐP về việc Tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2021
  (Ngày ban hành 31/03/2021)
 • Công văn số 1261/BNV-TCBC về việc Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấc cấp
  (Ngày ban hành 27/03/2021)
 • Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc Vê thực hiện đầu tư công năm 2021
  (Ngày ban hành 28/01/2021)
Mô hình phát triển kinh tế gò đồi ở Xuân Lộc

Đa dạng mô hình  Diện tích cây hồ tiêu của ông Phan Văn Phước, thôn Phụng Sơn đang giai đoạn phát triển trông xanh tốt. Hơn 1 ha cây trồng này trước đây là đất sản xuất kém hiệu quả. Theo chủ trương mới của cấp ủy các cấp ở địa phương, ông Phước mạnh dạn chuyển đổi, trồng cây hồ tiêu từ tháng ...