Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 15/07/2024

Tiêu điểm

Văn bản mới xem thêm

Kế hoạch số 132/KH-UBND về việc Triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới,hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 25/03/2024

Kế hoạch số 136/KH-UBND về việc Triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 25/03/2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận , công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Ngày ban hành: 07/03/2024

Quyết định số 211/QĐ-TTg về việc Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;  Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025.

Ngày ban hành: 01/03/2024

Kế hoạch số 433/UBND-KH về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024

Ngày ban hành: 28/12/2023