Tin tức & Sự kiện

Nam Đông tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng nông thôn mới Sáng ngày 14/8 UBND huyện Nam Đông tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020). Đ/c Hồ Vang, Ủy viên TT Ban Chỉ đạo tỉnh, Chánh Văn phòng ...

  • Xã hội hóa nguồn lực xây dựng nông thôn mới Xã hội hóa nguồn lực xây dựng nông thôn mới. thu hút cộng đồng doanh nghiệp (DN), người dân tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng hạ tầng xã hội.góp phần đáp ứng nhu cầu phát ...