Điều hành tác nghiệp

Kết quả thông tin tài chính 6 tháng 2020 từ hệ thống TABMIS Thông tín tài chính Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế 6 tháng đầu năm2020, theo hê thống TABMIS do Kho bạc nhà nước tỉnh cung cấp