Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
409/UBND-KH
Số hiệu 409/UBND-KH
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 31/12/2021
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Hoàng Hải Minh
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022
31/12/2021

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022

1945/QĐ-TTg
Số hiệu 1945/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 18/11/2021
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Minh Chính
Trích yếu Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
18/11/2021

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

2929/QĐ-UBND
Số hiệu 2929/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 12/11/2021
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12/11/2021

Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

1689/QĐ-TTg
Số hiệu 1689/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 11/10/2021
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 07 năm 2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  giai đoạn năm 2021-2025
11/10/2021

Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 07 năm 2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  giai đoạn năm 2021-2025

153/KH-UBND
Số hiệu 153/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 16/04/2021
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
16/04/2021

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

1836/BNN-VPĐP
Số hiệu 1836/BNN-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/03/2021
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký
Trích yếu Tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2021
31/03/2021

Tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2021

1261/BNV-TCBC
Số hiệu 1261/BNV-TCBC
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/03/2021
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Nguiyễn Duy Thăng
Trích yếu Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấc cấp
27/03/2021

Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấc cấp

28/CT-UBND
Số hiệu 28/CT-UBND
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 28/01/2021
Lĩnh vực Hành chính - Tổng hợp
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu Vê thực hiện đầu tư công năm 2021
28/01/2021

Vê thực hiện đầu tư công năm 2021

394/BNN-VPĐP
Số hiệu 394/BNN-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/01/2021
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Nguyễn Thanh Nam
Trích yếu Tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021
19/01/2021

Tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021

277/KH-UBND
Số hiệu 277/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 25/12/2020
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021
25/12/2020

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021

88/KH-UBND
Số hiệu 88/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 26/03/2020
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
26/03/2020

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

3204/QĐ-UBND
Số hiệu 3204/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 11/12/2019
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Thành lập Đoàn thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới,thị xã hoàn thành nhiệm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
11/12/2019

Thành lập Đoàn thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới,thị xã hoàn thành nhiệm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

211/KH-UBND
Số hiệu 211/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 12/09/2019
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế (2010-2020 )
12/09/2019

kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế (2010-2020 )

78/KH-UBND
Số hiệu 78/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 09/04/2019
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020 
09/04/2019

tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020 

1036/QĐ-BNN-VPĐP
Số hiệu 1036/QĐ-BNN-VPĐP
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 28/03/2019
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Nguyễn Thanh Nam
Trích yếu Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2020" vay vốn của Ngân hàng Thế giới Xin vui lòng truy cập link dưói đây: http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/so-tay-huong-dan-thuc-hien-chuong-trinh-ho-tro-thuc-hien-hai-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-nong-thon.aspx  
28/03/2019

Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2020" vay vốn của Ngân hàng Thế giới

Xin vui lòng truy cập link dưói đây:

http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/so-tay-huong-dan-thuc-hien-chuong-trinh-ho-tro-thuc-hien-hai-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-nong-thon.aspx

 

49/QĐ-UBND
Số hiệu 49/QĐ-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 12/03/2019
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
12/03/2019

triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019

31/QĐ-BCĐCTMTQG
Số hiệu 31/QĐ-BCĐCTMTQG
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/03/2019
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo TW
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
05/03/2019

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

277/QĐ-UBND
Số hiệu 277/QĐ-UBND
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/01/2019
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020
31/01/2019

Ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020

11/.KH-UBND
Số hiệu 11/.KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 16/01/2019
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020 
16/01/2019

Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020 

100/QĐ-UBND
Số hiệu 100/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 15/01/2019
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký
Trích yếu Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020 
15/01/2019

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020 

1385/QĐ-CP
Số hiệu 1385/QĐ-CP
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/10/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020
21/10/2018

phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020

6047/UBND-NN
Số hiệu 6047/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/08/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Hướng dẫn triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 
17/08/2018

Hướng dẫn triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 

1799/QĐ-UBND
Số hiệu 1799/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/08/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020
14/08/2018

Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020

268/TB-VPCP
Số hiệu 268/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 31/07/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Mai Tiến Dũng
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại hội nghị Chương trình mỗi xã mỗi sản phầm giai đoạn 2018-2020
31/07/2018

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại hội nghị Chương trình mỗi xã mỗi sản phầm giai đoạn 2018-2020

1572/QĐ-UBND
Số hiệu 1572/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 17/07/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020
17/07/2018

Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020

98/2018/NĐ-CP
Số hiệu 98/2018/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 05/07/2018
Lĩnh vực Nông nghiệp
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
05/07/2018

VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

4694/UBND-NN
Số hiệu 4694/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/06/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
30/06/2018

xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

691/QĐ-TTg
Số hiệu 691/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/06/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 Chi tiêt xin vui lòng truy cập theo link dưới đây: 691/QĐ-TTg
05/06/2018

Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020

Chi tiêt xin vui lòng truy cập theo link dưới đây: 691/QĐ-TTg

173/TB-VPCP
Số hiệu 173/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 10/05/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Cao Xuân Lục
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu Chi tiêt xin vui lòng truy cập theo link dưới đây: 713/TB-VPCP
10/05/2018

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

Chi tiêt xin vui lòng truy cập theo link dưới đây: 713/TB-VPCP

490/QĐ-TTg
Số hiệu 490/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 07/05/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 
07/05/2018

phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 

57/2018/NĐ-CP
Số hiệu 57/2018/NĐ-CP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/04/2018
Lĩnh vực Nông nghiệp
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về cơ chế. chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầ tư vào nông nghiệp, nông thôn 
17/04/2018

Về cơ chế. chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầ tư vào nông nghiệp, nông thôn 

741/QĐ-UBND
Số hiệu 741/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 06/04/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2018 - 2020 
06/04/2018

ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2018 - 2020 

105/TB-VPCP
Số hiệu 105/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 16/03/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các Chương trình MTQG năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
16/03/2018

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các Chương trình MTQG năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

125/QĐ-UB
Số hiệu 125/QĐ-UB
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/01/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
16/01/2018

Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

04/KH-UBND
Số hiệu 04/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 08/01/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018
08/01/2018

kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018

01/CT-UBND/2018
Số hiệu 01/CT-UBND/2018
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 05/01/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020.
05/01/2018

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020.

93/BNN-VPĐP
Số hiệu 93/BNN-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/01/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6  trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 
05/01/2018

hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6  trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

9521/UBND-KHTH
Số hiệu 9521/UBND-KHTH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/12/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu thực hiện quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng  kết cấu hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
28/12/2017

thực hiện quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng  kết cấu hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

40/2017/NQ-HĐND
Số hiệu 40/2017/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 08/12/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký
Trích yếu Quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tưxây dựng  kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huếgiai đoạn 2016-2020 
08/12/2017

Quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tưxây dựng  kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huếgiai đoạn 2016-2020 

1760/QĐ-TTg
Số hiệu 1760/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 10/11/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
10/11/2017

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

77-KL/TU
Số hiệu 77-KL/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 31/10/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm dể tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020
31/10/2017

Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm dể tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020

3180/TB-SKHĐT
Số hiệu 3180/TB-SKHĐT
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 30/10/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ
Người ký
Trích yếu Phân bổ kế hoạch vốn các Chương trình MTQG năm 2017
30/10/2017

Phân bổ kế hoạch vốn các Chương trình MTQG năm 2017

2276/QĐ-UBNd
Số hiệu 2276/QĐ-UBNd
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 02/10/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao vốn kế hoạch duy tu bảo dưỡng thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017
02/10/2017

Giao vốn kế hoạch duy tu bảo dưỡng thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017

5301/UBND-NN
Số hiệu 5301/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/07/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 - 2020
26/07/2017

giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 - 2020

1852/TB-SKHĐT
Số hiệu 1852/TB-SKHĐT
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 17/07/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ
Người ký
Trích yếu thông báo kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017 tỉnh TT Huế https://skhdt.thuathienhue.gov.vn/?gd=52&cn=1&id=83&tc=7187
17/07/2017

thông báo kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017 tỉnh TT Huế

https://skhdt.thuathienhue.gov.vn/?gd=52&cn=1&id=83&tc=7187

2986/QĐ-BNN-VPĐP
Số hiệu 2986/QĐ-BNN-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/07/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7VgxvFAcJOscW5TMG9saFluaDg
12/07/2017

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7VgxvFAcJOscW5TMG9saFluaDg

36/CV-VPĐPNTM
Số hiệu 36/CV-VPĐPNTM
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/07/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Hướng dẫn Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới  giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
05/07/2017

Hướng dẫn Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới  giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

1435/QĐ-UBND
Số hiệu 1435/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 27/06/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh
27/06/2017

quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh

68/QĐ_BCĐCCTMTQG
Số hiệu 68/QĐ_BCĐCCTMTQG
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 12/06/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo tỉnh
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 
12/06/2017

Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 

2277/QĐ-BNN-VPĐP
Số hiệu 2277/QĐ-BNN-VPĐP
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/06/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Nguyễn Xuân Cường
Trích yếu phê duyệt Đề cương đề án "Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát. http://nongthonmoi.gov.vn/vn/htvb/vbpq/Lists/LawDocument/View_Detail.aspx?ItemID=1367&Page=1
05/06/2017

phê duyệt Đề cương đề án "Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát.

http://nongthonmoi.gov.vn/vn/htvb/vbpq/Lists/LawDocument/View_Detail.aspx?ItemID=1367&Page=1

3307/UBND-VH
Số hiệu 3307/UBND-VH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/05/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Dung
Trích yếu Về việc Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh   http://vbdh.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=30960
25/05/2017


Về việc Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

 

http://vbdh.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=30960

680/QĐ-TTg
Số hiệu 680/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/05/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết xin truy cập đường link dưới đây: http://backan.gov.vn/Pages/van-ban/chi-tiet.aspx?uid=3007
19/05/2017

phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Chi tiết xin truy cập đường link dưới đây:

http://backan.gov.vn/Pages/van-ban/chi-tiet.aspx?uid=3007

676/TTg-QĐ
Số hiệu 676/TTg-QĐ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 18/05/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020. Chi tiết xin vui lòng truy cập theo đường link dưới đây:  http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=189823
18/05/2017

Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020.

Chi tiết xin vui lòng truy cập theo đường link dưới đây:

 http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=189823

43/2017/TT-BTC
Số hiệu 43/2017/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 12/05/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Tài chính
Người ký Trần Xuân Hà
Trích yếu quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
12/05/2017

quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

43/2017/TT-BTC
Số hiệu 43/2017/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 12/05/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Tài chính
Người ký Trần Xuân Hà
Trích yếu  Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
12/05/2017

 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

01/BCĐCTMTQG-VPĐP
Số hiệu 01/BCĐCTMTQG-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/04/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo TW
Người ký Nguyễn Xuân Cường
Trích yếu đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
26/04/2017

đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

12/2017/QĐ-TTg
Số hiệu 12/2017/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 22/04/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
22/04/2017

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

414/QĐ-TTg
Số hiệu 414/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 04/04/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký
Trích yếu Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
04/04/2017

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

50/KH - UBND
Số hiệu 50/KH - UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 16/03/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký PCT. UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.
16/03/2017

Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.

49/KH-UBND
Số hiệu 49/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 13/03/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Kế hoạch truyền thông thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
13/03/2017

Kế hoạch truyền thông thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

05/2017/TT-BNNPTNT
Số hiệu 05/2017/TT-BNNPTNT
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 01/03/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Nguyễn Xuân Cường
Trích yếu hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.  Tải về theo link dưới đây http://nongthonmoi.gov.vn/vn/htvb/vbpq/Lists/LawDocument/View_Detail.aspx?ItemID=1342&Page=1
01/03/2017

hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Tải về theo link dưới đây

http://nongthonmoi.gov.vn/vn/htvb/vbpq/Lists/LawDocument/View_Detail.aspx?ItemID=1342&Page=1

340/QĐ-UBND
Số hiệu 340/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/02/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế 
21/02/2017

Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/2017/TT-BKHĐT
Số hiệu 01/2017/TT-BKHĐT
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 14/02/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Kế hoạch và đầu tư
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Trích yếu hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 
14/02/2017

hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

32/TB-VPCP
Số hiệu 32/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 24/01/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Cao Lucj
Trích yếu  Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
24/01/2017

 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020

​45/QĐ-TTg
Số hiệu ​45/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 12/01/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
12/01/2017

Phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

69/QĐ-BNN-VPĐP
Số hiệu 69/QĐ-BNN-VPĐP
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 09/01/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trấn Thanh Nam
Trích yếu ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 Link
09/01/2017

ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Link

36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 30/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 
30/12/2016

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

2540/QĐ-TTg
Số hiệu 2540/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
30/12/2016

ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

72/CV-VPĐP của Văn phòng Điều phối tỉnh
Số hiệu 72/CV-VPĐP của Văn phòng Điều phối tỉnh
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hô Vang
Trích yếu Triển khai Chương trình “ Xi măng Đồng Lâm đồng hành xây dựng nông thôn mới”
12/12/2016

Triển khai Chương trình “ Xi măng Đồng Lâm đồng hành xây dựng nông thôn mới”

9569/BCT-TCNL của Bộ Công Thương
Số hiệu 9569/BCT-TCNL của Bộ Công Thương
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Công Thương
Người ký Hoàng Quốc Vượng
Trích yếu hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về Điện 
10/12/2016

hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về Điện 

1800/QĐ-BCT của Bộ Công Thương
Số hiệu 1800/QĐ-BCT của Bộ Công Thương
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 08/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Công Thương
Người ký Cao Quốc Hưng
Trích yếu hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 
08/12/2016

hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 

180/KH-UBND
Số hiệu 180/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 07/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu tổ chức thực hiện Phong trào thi đua " Cả nước chung sác xây dựng nông thôn mới" và "Giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016-2020
07/12/2016

tổ chức thực hiện Phong trào thi đua " Cả nước chung sác xây dựng nông thôn mới" và "Giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016-2020

3083/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Số hiệu 3083/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 06/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 
06/12/2016

thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 

4688/HD-BVHTTDL
Số hiệu 4688/HD-BVHTTDL
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/11/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký Huỳnh Vĩnh Ái
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06 về Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới
14/11/2016

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06 về Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới

2001/QĐ-TTg
Số hiệu 2001/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 20/10/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.
20/10/2016

thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

1980/QĐ-TTg
Số hiệu 1980/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 17/10/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
17/10/2016

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

41/2016/QĐ-TTg
Số hiệu 41/2016/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/10/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
10/10/2016

ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

1920/QĐ-Ttg
Số hiệu 1920/QĐ-Ttg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/10/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
05/10/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp

4072/QĐ-BNN-VPĐP
Số hiệu 4072/QĐ-BNN-VPĐP
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/10/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Phê duyệt Chương trình  khung tập huấn, bồ dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 
05/10/2016

Phê duyệt Chương trình  khung tập huấn, bồ dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

145/KH-UBND
Số hiệu 145/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 20/09/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
20/09/2016

Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

1722/QĐ-TTg
Số hiệu 1722/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 02/09/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 
02/09/2016

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 

6977/BNN-VPĐP
Số hiệu 6977/BNN-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/08/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Hướng dẫn tạm thời xét công nhận xã đạt tiêu chí Thu nhập và Hội nghèo năm 2016-2017
18/08/2016

Hướng dẫn tạm thời xét công nhận xã đạt tiêu chí Thu nhập và Hội nghèo năm 2016-2017

1600/QĐ-TTg
Số hiệu 1600/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/08/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 
16/08/2016

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

4797/UBND-XDKH
Số hiệu 4797/UBND-XDKH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/08/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư toàn bộ danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2017-2020 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
12/08/2016

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư toàn bộ danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2017-2020 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia

1584/QĐ_TTg
Số hiệu 1584/QĐ_TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 10/08/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 
10/08/2016

Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 

1768/QĐ-UBND
Số hiệu 1768/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/07/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
29/07/2016

Giao kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

4421/UBND-XDKH
Số hiệu 4421/UBND-XDKH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/07/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 để lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới 12 xã bổ sung giai đoạn 2016-2020 
20/07/2016

phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 để lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới 12 xã bổ sung giai đoạn 2016-2020 

32/2016/QĐ-UBND
Số hiệu 32/2016/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/05/2016
Lĩnh vực Nông nghiệp
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020. 
23/05/2016

Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020. 

524/QĐ-TTg
Số hiệu 524/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/04/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu phê duyệt Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
05/04/2016

phê duyệt Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

558/QĐ-TTg
Số hiệu 558/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/04/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 
05/04/2016

ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

554/TB-SKHĐT
Số hiệu 554/TB-SKHĐT
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 21/03/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ
Người ký Nguyễn Quang Cường
Trích yếu Thông báo kế hoạch vốn hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016
21/03/2016

Thông báo kế hoạch vốn hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016

1332/UBND-XDKH
Số hiệu 1332/UBND-XDKH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/03/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 để hỗ trợ phát triển sản xuất 
18/03/2016

Phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 để hỗ trợ phát triển sản xuất 

549/QĐ-UBND
Số hiệu 549/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 18/03/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao vốn kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2016 từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2016 của tỉnh
18/03/2016

Giao vốn kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2016 từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2016 của tỉnh

398/QĐ-TTg
Số hiệu 398/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 11/03/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Ban hành kế hoạch triển khai NGhị quyết 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình  MTQG giai đoạn 2016-2020 
11/03/2016

Ban hành kế hoạch triển khai NGhị quyết 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình  MTQG giai đoạn 2016-2020 

231/TB-SKHĐT
Số hiệu 231/TB-SKHĐT
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 05/02/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu thông báo kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG năm 2016
05/02/2016

thông báo kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG năm 2016

132/UBND-NN
Số hiệu 132/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/01/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc thọ
Trích yếu rà soát, lập kế hoạch huyện, thị phấn đấu đạt nông thôn mới xây dựng danh mục đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
19/01/2016

rà soát, lập kế hoạch huyện, thị phấn đấu đạt nông thôn mới xây dựng danh mục đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

143/KH-UBND
Số hiệu 143/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 28/12/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016
28/12/2015

Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016

3102/TB-SKHĐT
Số hiệu 3102/TB-SKHĐT
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 25/12/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ
Người ký Nguyễn Quang Cường
Trích yếu Danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2016 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
25/12/2015

Danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2016 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

59/2015/QĐ-TTg
Số hiệu 59/2015/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/11/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quyết định Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
19/11/2015

Quyết định Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

2003/TTg-KTN
Số hiệu 2003/TTg-KTN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/11/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu huy động vón đóng góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
05/11/2015

huy động vón đóng góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

257/TB-UBND
Số hiệu 257/TB-UBND
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 06/10/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Đặng Ngọc Trân
Trích yếu Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm. giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2015, định hướng kế hoạch năm 2016 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  
06/10/2015

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm. giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2015, định hướng kế hoạch năm 2016 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  

26/CV-VPĐP
Số hiệu 26/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/09/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Phạm Quyền
Trích yếu chuẩn bị đánh giá thi đua 5 năm xây dựng nông thôn mới 
04/09/2015

chuẩn bị đánh giá thi đua 5 năm xây dựng nông thôn mới 

282/VPĐP-TTHTQT
Số hiệu 282/VPĐP-TTHTQT
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/09/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối Trung ương
Người ký Tăng Minh Lộc
Trích yếu Chuẩn bị đánh giá thi đua 5 năm xây dựng nông thôn mới 
01/09/2015

Chuẩn bị đánh giá thi đua 5 năm xây dựng nông thôn mới 

08/BCĐ-VPĐP
Số hiệu 08/BCĐ-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/08/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo tỉnh
Người ký Hồ Sỹ Nguyên
Trích yếu hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
26/08/2015

hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

15/BCĐTW-VPĐP
Số hiệu 15/BCĐTW-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/08/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo TW
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu thực hiện Quyết đính số 1996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
26/08/2015

thực hiện Quyết đính số 1996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

12/BCĐTW_VPĐP
Số hiệu 12/BCĐTW_VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 11/08/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo TW
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2011-2015
11/08/2015

Hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2011-2015

24/CV-VPĐP
Số hiệu 24/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/08/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Kiểm tra tiến độ thực hiện xã đtạ chuẩn nông thôn mới năm 2015
10/08/2015

Kiểm tra tiến độ thực hiện xã đtạ chuẩn nông thôn mới năm 2015

1468/QĐ-UBND
Số hiệu 1468/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/07/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới 
30/07/2015

tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới 

11/BCĐTW-VPĐP
Số hiệu 11/BCĐTW-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/07/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo TW
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu xây dựng kế hoạch 2016
24/07/2015

xây dựng kế hoạch 2016

17/CV-VPĐP
Số hiệu 17/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/07/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu xây dựng kế hoạch 2016
05/07/2015

xây dựng kế hoạch 2016

15/CV_VPĐP
Số hiệu 15/CV_VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/06/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Triển khai công tác lập quy hoạch và lập đề án xây dựng nông thôn mới 12 xã bổ sung
16/06/2015

Triển khai công tác lập quy hoạch và lập đề án xây dựng nông thôn mới 12 xã bổ sung

1734/UBND-XDKH
Số hiệu 1734/UBND-XDKH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/04/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015
14/04/2015

Phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015

690/QĐ-UBND
Số hiệu 690/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/04/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của tỉnh năm 2015
14/04/2015

Giao vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của tỉnh năm 2015

1665/CV-NN
Số hiệu 1665/CV-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/04/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Tập trung tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
13/04/2015

Tập trung tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

3192/QĐ-BCT
Số hiệu 3192/QĐ-BCT
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 03/04/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Công Thương
Người ký Hoàng Quốc Vượng
Trích yếu Ban hành phương pháp đánh giá tiêu chí số  4 về điện nông thôn  trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới 
03/04/2015

Ban hành phương pháp đánh giá tiêu chí số  4 về điện nông thôn  trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

616/QĐ-UBND
Số hiệu 616/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 01/04/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
01/04/2015

Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

2551/TB-BNN-VP
Số hiệu 2551/TB-BNN-VP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 30/03/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Thông báo kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội nghị toàn quôc Văn phòng Điều phối cấp tỉnh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015
30/03/2015

Thông báo kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội nghị toàn quôc Văn phòng Điều phối cấp tỉnh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015

1068/UBND-NN
Số hiệu 1068/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 11/03/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Lập quy hoạch và đề án xây dựng xã nông thôn mới trên cơ sở phát triển đô thị
11/03/2015

Lập quy hoạch và đề án xây dựng xã nông thôn mới trên cơ sở phát triển đô thị

276/QĐ_TTg
Số hiệu 276/QĐ_TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 03/03/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Ban hành Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
03/03/2015

Ban hành Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

431/QĐ-UBND
Số hiệu 431/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 03/03/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2010-2020
03/03/2015

Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2010-2020

05/BCĐTW-VPDP
Số hiệu 05/BCĐTW-VPDP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/02/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối Trung ương
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Thực hiện kế hoạch năm 2015
10/02/2015

Thực hiện kế hoạch năm 2015

482/TB-VPCP
Số hiệu 482/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 31/12/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Sỹ Hiệp
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
31/12/2014

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

135/KH-UBND
Số hiệu 135/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 29/12/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội năm 2015
29/12/2014

Triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội năm 2015

06/BCĐ-VPĐP
Số hiệu 06/BCĐ-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/12/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo tỉnh
Người ký Hò Sỹ Nguyên
Trích yếu hướng dẫn tổ chức lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
24/12/2014

hướng dẫn tổ chức lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới

40/TT-BNNPTNT
Số hiệu 40/TT-BNNPTNT
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 13/11/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Cao Đức Phát
Trích yếu Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
13/11/2014

Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

1996/QĐ-TTg
Số hiệu 1996/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 04/11/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp
04/11/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp

67/2014/QĐ-UBND
Số hiệu 67/2014/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 24/10/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Về việc quy định các hoạt động và định mức hỗ trợ  để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015
24/10/2014

Về việc quy định các hoạt động và định mức hỗ trợ  để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015

421/TB-VPCP
Số hiệu 421/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 24/10/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Sỹ Hiệp
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
24/10/2014

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

67/2014/QĐ - UBND
Số hiệu 67/2014/QĐ - UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 24/10/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Quy định các hoạt động và định mức hỗ trợ để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015. 
24/10/2014

Quy định các hoạt động và định mức hỗ trợ để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015. 

45/CV-VPĐP
Số hiệu 45/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 03/10/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hò Sỹ Nguyên
Trích yếu Hướng dẫn lập hồ sơ thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
03/10/2014

Hướng dẫn lập hồ sơ thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

40/CV-VPĐP
Số hiệu 40/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/09/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  l
19/09/2014

Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

l

25/CT-UBND
Số hiệu 25/CT-UBND
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 25/08/2014
Lĩnh vực Điều phối - Nghiệp vụ
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020
25/08/2014

Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

1704/QĐ-UB
Số hiệu 1704/QĐ-UB
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/08/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Thành lập Họi đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
21/08/2014

Thành lập Họi đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

76/BCĐ-VPĐP
Số hiệu 76/BCĐ-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/07/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo tỉnh
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu xây dựng kế hoạch 2015
31/07/2014

xây dựng kế hoạch 2015

18/CT-TTg
Số hiệu 18/CT-TTg
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 15/07/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 
15/07/2014

Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 

222/TB-VPCP
Số hiệu 222/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 04/06/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới toàn quốc
04/06/2014

Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới toàn quốc

05/2014/TT-BVHTTDL
Số hiệu 05/2014/TT-BVHTTDL
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 30/05/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký Hoàng Tuấn Anh
Trích yếu SỬa đổi bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa xã, thôn
30/05/2014

SỬa đổi bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa xã, thôn

14/CV-VPĐP
Số hiệu 14/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/05/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới 2014 
13/05/2014

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới 2014 

11/BCĐTW-VPĐP
Số hiệu 11/BCĐTW-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 08/05/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối Trung ương
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Khen thưởng tập thể tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới 
08/05/2014

Khen thưởng tập thể tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới 

639/QĐ-Ttg
Số hiệu 639/QĐ-Ttg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/05/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
05/05/2014

Ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

10/BCĐTW-VPĐP
Số hiệu 10/BCĐTW-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/04/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối Trung ương
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Khen thưởng tập thể , cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới
24/04/2014

Khen thưởng tập thể , cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới

05/CV-BCĐTW
Số hiệu 05/CV-BCĐTW
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/04/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối Trung ương
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Về việc chỉ đạo xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 
18/04/2014

Về việc chỉ đạo xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

471/HD-BTĐKT
Số hiệu 471/HD-BTĐKT
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/04/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Trần Thị Hà
Trích yếu Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua " Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015
03/04/2014

Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua " Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015

134/TB-VPCP
Số hiệu 134/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 31/03/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
31/03/2014

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

938/BNN-VPĐP
Số hiệu 938/BNN-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/03/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Quy định mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới  năm 2013 và năm 2014
18/03/2014

Quy định mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới  năm 2013 và năm 2014

372/QĐ-TTg
Số hiệu 372/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/03/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
Trích yếu Xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới 
14/03/2014

Xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới 

05/CV-VPĐP
Số hiệu 05/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/02/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký
Trích yếu Biểu mẫu kèm theo Công văn số 05/CV-VPĐP ngày 28/02/.2014 của Văn phòng Điều phối ( xin tải file đính kèm)
28/02/2014

Biểu mẫu kèm theo Công văn số 05/CV-VPĐP ngày 28/02/.2014 của Văn phòng Điều phối ( xin tải file đính kèm)

309/QĐ-BNN-TCCB
Số hiệu 309/QĐ-BNN-TCCB
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 27/02/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Cao Đức Phát
Trích yếu Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành lập văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
27/02/2014

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành lập văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

197/QĐ-UBND
Số hiệu 197/QĐ-UBND
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 25/01/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020
25/01/2014

Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020

18/SNNPTNT-VP
Số hiệu 18/SNNPTNT-VP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 09/01/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở Nông nghiệp & PTNT
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Góp ý kiến mô hình tổ chức bộ máy của Văn phòng Điều phối Chương trình NTM
09/01/2014

Góp ý kiến mô hình tổ chức bộ máy của Văn phòng Điều phối Chương trình NTM

01/CT-UBND
Số hiệu 01/CT-UBND
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 03/01/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Tập trung tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện kế họach năm 2014 Chương trình xây dựng nông thôn mới
03/01/2014

Tập trung tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện kế họach năm 2014 Chương trình xây dựng nông thôn mới

39/CV-VPĐP
Số hiệu 39/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/12/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013 và kế hoạch 2014 của các huyện, thị xã
02/12/2013

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013 và kế hoạch 2014 của các huyện, thị xã

51/2013/TTLB-BNNPTNT-BKHĐT-BTC
Số hiệu 51/2013/TTLB-BNNPTNT-BKHĐT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 02/12/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Cao đức Phát-Đinh Tiến Dũng-Bùi Quang Vinh
Trích yếu sửa đổi một số điều của Thông tư liên tịch số 26 /2011/TTLT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg.  
02/12/2013

sửa đổi một số điều của Thông tư liên tịch số 26 /2011/TTLT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg.

 

347/TB-UBND
Số hiệu 347/TB-UBND
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 06/11/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Đặng Ngọc Trân
Trích yếu Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các buổi họp Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
06/11/2013

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các buổi họp Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh

32/CV-VPĐP
Số hiệu 32/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/11/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu hướng dẫn rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề án và xác định các nội dung thiết yếu để ưu tiên triển khai trong Chương trình MTQG XD nông thôn mới
06/11/2013

hướng dẫn rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề án và xác định các nội dung thiết yếu để ưu tiên triển khai trong Chương trình MTQG XD nông thôn mới

397/TB-VPCP
Số hiệu 397/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 15/10/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Viết Muôn
Trích yếu Về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh miền núi phía Bắc
15/10/2013

Về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh miền núi phía Bắc

41/2013/TT - BNNPTNT
Số hiệu 41/2013/TT - BNNPTNT
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 04/10/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Cao Đức Phát
Trích yếu Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 
04/10/2013

Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 

1981/QĐ-UBND
Số hiệu 1981/QĐ-UBND
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/10/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020
04/10/2013

Ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020

4710/UBND-NN
Số hiệu 4710/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/09/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Hướng dẫn rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề án và xác định các nội dung thiết yếu để ưu tiên triển khai trong Chương trình MTQG XD nông thôn mới 
13/09/2013

Hướng dẫn rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề án và xác định các nội dung thiết yếu để ưu tiên triển khai trong Chương trình MTQG XD nông thôn mới 

345/TB-VPCP
Số hiệu 345/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 11/09/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Bộ Giao thông vận tải.
11/09/2013

Kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Bộ Giao thông vận tải.

599/QĐ-UBND
Số hiệu 599/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/05/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế
05/05/2013

Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế

498/QĐ-TTg
Số hiệu 498/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/03/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
21/03/2013

Bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

342/QĐ-TTg
Số hiệu 342/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 20/02/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Quyết định sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
20/02/2013

Quyết định sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới

835/TB-VPCP
Số hiệu 835/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 21/11/2012
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Văn Trọng Lý
Trích yếu Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp ban chỉ đạo TW Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
21/11/2012

Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp ban chỉ đạo TW Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

TB-243-VPCP
Số hiệu TB-243-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 10/07/2012
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Văn Trọng Lý
Trích yếu Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
10/07/2012

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

695/QĐ - TTtg
Số hiệu 695/QĐ - TTtg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 08/06/2012
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Sửa đổi nguyên tắc cơ chế vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
08/06/2012

Sửa đổi nguyên tắc cơ chế vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

42/2012
Số hiệu 42/2012
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 11/05/2012
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Về quản lý sử dụng đất trồng lúa
11/05/2012

Về quản lý sử dụng đất trồng lúa

27/QĐ-TTg
Số hiệu 27/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/01/2012
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Thiện Nhân
Trích yếu Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
05/01/2012

Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

2406/ QĐ-TTg
Số hiệu 2406/ QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 18/12/2011
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký
Trích yếu ban hành danh mục các Chương trình MTQG giai đoạn 2012-2015
18/12/2011

ban hành danh mục các Chương trình MTQG giai đoạn 2012-2015

13/2011/TTLT-BXD- BNNPTNT-BTN&MT
Số hiệu 13/2011/TTLT-BXD- BNNPTNT-BTN&MT
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Ngày ban hành 28/09/2011
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký
Trích yếu Thông tư liên tịch quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.
28/09/2011

Thông tư liên tịch quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

26/TTLT-BNNPNTN-BKHĐT-BTC
Số hiệu 26/TTLT-BNNPNTN-BKHĐT-BTC
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Ngày ban hành 13/04/2011
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Hồ Xuân Hùng
Trích yếu Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phe duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
13/04/2011

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phe duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

65/TB-UBND
Số hiệu 65/TB-UBND
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 21/03/2011
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của Tỉnh
21/03/2011

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của Tỉnh

41/2010/NĐ-CP
Số hiệu 41/2010/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 12/04/2010
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
12/04/2010

Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

491/QĐ-TTg
Số hiệu 491/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/04/2009
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
16/04/2009

Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới