Cơ quan ban hành : Chính phủ

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
560/QĐ-TTg
Số hiệu 560/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 09/05/2022
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu Công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
09/05/2022

Công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

27/2022/NĐ-CP
Số hiệu 27/2022/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 19/04/2022
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu Quy định cơ chế. tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG 
19/04/2022

Quy định cơ chế. tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG 

07/2022/QĐ-TTg
Số hiệu 07/2022/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 25/03/2022
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
25/03/2022

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

318/QĐ-TTg
Số hiệu 318/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 08/03/2022
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.
08/03/2022

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

319/QĐ-TTg
Số hiệu 319/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 08/03/2022
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu Về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025
08/03/2022

Về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025

320/QĐ-TTg
Số hiệu 320/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 08/03/2022
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu  ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.
08/03/2022

 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

321/QĐ-TTg
Số hiệu 321/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 08/03/2022
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu Về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
08/03/2022

Về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

1945/QĐ-TTg
Số hiệu 1945/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 18/11/2021
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Minh Chính
Trích yếu Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
18/11/2021

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

1689/QĐ-TTg
Số hiệu 1689/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 11/10/2021
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 07 năm 2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  giai đoạn năm 2021-2025
11/10/2021

Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 07 năm 2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  giai đoạn năm 2021-2025

1385/QĐ-CP
Số hiệu 1385/QĐ-CP
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/10/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020
21/10/2018

phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020

268/TB-VPCP
Số hiệu 268/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 31/07/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Mai Tiến Dũng
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại hội nghị Chương trình mỗi xã mỗi sản phầm giai đoạn 2018-2020
31/07/2018

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại hội nghị Chương trình mỗi xã mỗi sản phầm giai đoạn 2018-2020

98/2018/NĐ-CP
Số hiệu 98/2018/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 05/07/2018
Lĩnh vực Nông nghiệp
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
05/07/2018

VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

691/QĐ-TTg
Số hiệu 691/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/06/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 Chi tiêt xin vui lòng truy cập theo link dưới đây: 691/QĐ-TTg
05/06/2018

Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020

Chi tiêt xin vui lòng truy cập theo link dưới đây: 691/QĐ-TTg

173/TB-VPCP
Số hiệu 173/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 10/05/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Cao Xuân Lục
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu Chi tiêt xin vui lòng truy cập theo link dưới đây: 713/TB-VPCP
10/05/2018

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

Chi tiêt xin vui lòng truy cập theo link dưới đây: 713/TB-VPCP

490/QĐ-TTg
Số hiệu 490/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 07/05/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 
07/05/2018

phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 

57/2018/NĐ-CP
Số hiệu 57/2018/NĐ-CP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/04/2018
Lĩnh vực Nông nghiệp
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về cơ chế. chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầ tư vào nông nghiệp, nông thôn 
17/04/2018

Về cơ chế. chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầ tư vào nông nghiệp, nông thôn 

105/TB-VPCP
Số hiệu 105/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 16/03/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các Chương trình MTQG năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
16/03/2018

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các Chương trình MTQG năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

1760/QĐ-TTg
Số hiệu 1760/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 10/11/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
10/11/2017

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

680/QĐ-TTg
Số hiệu 680/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/05/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết xin truy cập đường link dưới đây: http://backan.gov.vn/Pages/van-ban/chi-tiet.aspx?uid=3007
19/05/2017

phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Chi tiết xin truy cập đường link dưới đây:

http://backan.gov.vn/Pages/van-ban/chi-tiet.aspx?uid=3007

676/TTg-QĐ
Số hiệu 676/TTg-QĐ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 18/05/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020. Chi tiết xin vui lòng truy cập theo đường link dưới đây:  http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=189823
18/05/2017

Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020.

Chi tiết xin vui lòng truy cập theo đường link dưới đây:

 http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=189823

12/2017/QĐ-TTg
Số hiệu 12/2017/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 22/04/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
22/04/2017

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

414/QĐ-TTg
Số hiệu 414/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 04/04/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký
Trích yếu Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
04/04/2017

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

32/TB-VPCP
Số hiệu 32/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 24/01/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Cao Lucj
Trích yếu  Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
24/01/2017

 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020

​45/QĐ-TTg
Số hiệu ​45/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 12/01/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
12/01/2017

Phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 30/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 
30/12/2016

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

2540/QĐ-TTg
Số hiệu 2540/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
30/12/2016

ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

2001/QĐ-TTg
Số hiệu 2001/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 20/10/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.
20/10/2016

thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

1980/QĐ-TTg
Số hiệu 1980/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 17/10/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
17/10/2016

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

41/2016/QĐ-TTg
Số hiệu 41/2016/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/10/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
10/10/2016

ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

1920/QĐ-Ttg
Số hiệu 1920/QĐ-Ttg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/10/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
05/10/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp

1722/QĐ-TTg
Số hiệu 1722/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 02/09/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 
02/09/2016

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 

1600/QĐ-TTg
Số hiệu 1600/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/08/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 
16/08/2016

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

1584/QĐ_TTg
Số hiệu 1584/QĐ_TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 10/08/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 
10/08/2016

Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 

524/QĐ-TTg
Số hiệu 524/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/04/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu phê duyệt Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
05/04/2016

phê duyệt Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

558/QĐ-TTg
Số hiệu 558/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/04/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 
05/04/2016

ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

398/QĐ-TTg
Số hiệu 398/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 11/03/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Ban hành kế hoạch triển khai NGhị quyết 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình  MTQG giai đoạn 2016-2020 
11/03/2016

Ban hành kế hoạch triển khai NGhị quyết 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình  MTQG giai đoạn 2016-2020 

59/2015/QĐ-TTg
Số hiệu 59/2015/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/11/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quyết định Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
19/11/2015

Quyết định Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

2003/TTg-KTN
Số hiệu 2003/TTg-KTN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/11/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu huy động vón đóng góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
05/11/2015

huy động vón đóng góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

276/QĐ_TTg
Số hiệu 276/QĐ_TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 03/03/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Ban hành Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
03/03/2015

Ban hành Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

482/TB-VPCP
Số hiệu 482/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 31/12/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Sỹ Hiệp
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
31/12/2014

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

1996/QĐ-TTg
Số hiệu 1996/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 04/11/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp
04/11/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp

421/TB-VPCP
Số hiệu 421/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 24/10/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Sỹ Hiệp
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
24/10/2014

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

18/CT-TTg
Số hiệu 18/CT-TTg
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 15/07/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 
15/07/2014

Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 

222/TB-VPCP
Số hiệu 222/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 04/06/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới toàn quốc
04/06/2014

Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới toàn quốc

639/QĐ-Ttg
Số hiệu 639/QĐ-Ttg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/05/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
05/05/2014

Ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

471/HD-BTĐKT
Số hiệu 471/HD-BTĐKT
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/04/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Trần Thị Hà
Trích yếu Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua " Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015
03/04/2014

Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua " Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015

134/TB-VPCP
Số hiệu 134/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 31/03/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
31/03/2014

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

372/QĐ-TTg
Số hiệu 372/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/03/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
Trích yếu Xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới 
14/03/2014

Xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới 

397/TB-VPCP
Số hiệu 397/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 15/10/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Viết Muôn
Trích yếu Về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh miền núi phía Bắc
15/10/2013

Về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh miền núi phía Bắc

345/TB-VPCP
Số hiệu 345/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 11/09/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Bộ Giao thông vận tải.
11/09/2013

Kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Bộ Giao thông vận tải.

498/QĐ-TTg
Số hiệu 498/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/03/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
21/03/2013

Bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

342/QĐ-TTg
Số hiệu 342/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 20/02/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Quyết định sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
20/02/2013

Quyết định sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới

835/TB-VPCP
Số hiệu 835/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 21/11/2012
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Văn Trọng Lý
Trích yếu Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp ban chỉ đạo TW Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
21/11/2012

Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp ban chỉ đạo TW Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

TB-243-VPCP
Số hiệu TB-243-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 10/07/2012
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Văn Trọng Lý
Trích yếu Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
10/07/2012

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

42/2012
Số hiệu 42/2012
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 11/05/2012
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Về quản lý sử dụng đất trồng lúa
11/05/2012

Về quản lý sử dụng đất trồng lúa

27/QĐ-TTg
Số hiệu 27/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/01/2012
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Thiện Nhân
Trích yếu Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
05/01/2012

Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

2406/ QĐ-TTg
Số hiệu 2406/ QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 18/12/2011
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký
Trích yếu ban hành danh mục các Chương trình MTQG giai đoạn 2012-2015
18/12/2011

ban hành danh mục các Chương trình MTQG giai đoạn 2012-2015

41/2010/NĐ-CP
Số hiệu 41/2010/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 12/04/2010
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
12/04/2010

Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

491/QĐ-TTg
Số hiệu 491/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/04/2009
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
16/04/2009

Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới