Cơ quan ban hành : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số: 595 /QĐ-UBND
Số hiệu Số: 595 /QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 04/03/2022
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Hoàng Hải Minh
Trích yếu Về việc bổ sung nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
04/03/2022

Về việc bổ sung nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

253/QĐ-UBND
Số hiệu 253/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/01/2022
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Thành lập Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế
21/01/2022

Thành lập Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế

409/UBND-KH
Số hiệu 409/UBND-KH
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 31/12/2021
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Hoàng Hải Minh
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022
31/12/2021

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022

2929/QĐ-UBND
Số hiệu 2929/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 12/11/2021
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12/11/2021

Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

153/KH-UBND
Số hiệu 153/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 16/04/2021
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
16/04/2021

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

28/CT-UBND
Số hiệu 28/CT-UBND
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 28/01/2021
Lĩnh vực Hành chính - Tổng hợp
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu Vê thực hiện đầu tư công năm 2021
28/01/2021

Vê thực hiện đầu tư công năm 2021

277/KH-UBND
Số hiệu 277/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 25/12/2020
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021
25/12/2020

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021

88/KH-UBND
Số hiệu 88/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 26/03/2020
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
26/03/2020

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

3204/QĐ-UBND
Số hiệu 3204/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 11/12/2019
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Thành lập Đoàn thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới,thị xã hoàn thành nhiệm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
11/12/2019

Thành lập Đoàn thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới,thị xã hoàn thành nhiệm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

211/KH-UBND
Số hiệu 211/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 12/09/2019
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế (2010-2020 )
12/09/2019

kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế (2010-2020 )

78/KH-UBND
Số hiệu 78/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 09/04/2019
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020 
09/04/2019

tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020 

49/QĐ-UBND
Số hiệu 49/QĐ-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 12/03/2019
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
12/03/2019

triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019

277/QĐ-UBND
Số hiệu 277/QĐ-UBND
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/01/2019
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020
31/01/2019

Ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020

11/.KH-UBND
Số hiệu 11/.KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 16/01/2019
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020 
16/01/2019

Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020 

100/QĐ-UBND
Số hiệu 100/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 15/01/2019
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký
Trích yếu Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020 
15/01/2019

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020 

6047/UBND-NN
Số hiệu 6047/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/08/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Hướng dẫn triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 
17/08/2018

Hướng dẫn triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 

1799/QĐ-UBND
Số hiệu 1799/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/08/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020
14/08/2018

Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020

1572/QĐ-UBND
Số hiệu 1572/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 17/07/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020
17/07/2018

Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020

4694/UBND-NN
Số hiệu 4694/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/06/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
30/06/2018

xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

741/QĐ-UBND
Số hiệu 741/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 06/04/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2018 - 2020 
06/04/2018

ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2018 - 2020 

125/QĐ-UB
Số hiệu 125/QĐ-UB
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/01/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
16/01/2018

Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

04/KH-UBND
Số hiệu 04/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 08/01/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018
08/01/2018

kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018

01/CT-UBND/2018
Số hiệu 01/CT-UBND/2018
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 05/01/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020.
05/01/2018

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020.

9521/UBND-KHTH
Số hiệu 9521/UBND-KHTH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/12/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu thực hiện quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng  kết cấu hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
28/12/2017

thực hiện quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng  kết cấu hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

2276/QĐ-UBNd
Số hiệu 2276/QĐ-UBNd
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 02/10/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao vốn kế hoạch duy tu bảo dưỡng thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017
02/10/2017

Giao vốn kế hoạch duy tu bảo dưỡng thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017

5301/UBND-NN
Số hiệu 5301/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/07/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 - 2020
26/07/2017

giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 - 2020

1435/QĐ-UBND
Số hiệu 1435/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 27/06/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh
27/06/2017

quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh

3307/UBND-VH
Số hiệu 3307/UBND-VH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/05/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Dung
Trích yếu Về việc Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh   http://vbdh.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=30960
25/05/2017


Về việc Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

 

http://vbdh.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=30960

50/KH - UBND
Số hiệu 50/KH - UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 16/03/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký PCT. UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.
16/03/2017

Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.

49/KH-UBND
Số hiệu 49/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 13/03/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Kế hoạch truyền thông thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
13/03/2017

Kế hoạch truyền thông thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

340/QĐ-UBND
Số hiệu 340/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/02/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế 
21/02/2017

Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế 

3083/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Số hiệu 3083/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 06/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 
06/12/2016

thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 

145/KH-UBND
Số hiệu 145/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 20/09/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
20/09/2016

Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

4797/UBND-XDKH
Số hiệu 4797/UBND-XDKH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/08/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư toàn bộ danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2017-2020 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
12/08/2016

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư toàn bộ danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2017-2020 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia

1768/QĐ-UBND
Số hiệu 1768/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/07/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
29/07/2016

Giao kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

4421/UBND-XDKH
Số hiệu 4421/UBND-XDKH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/07/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 để lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới 12 xã bổ sung giai đoạn 2016-2020 
20/07/2016

phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 để lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới 12 xã bổ sung giai đoạn 2016-2020 

32/2016/QĐ-UBND
Số hiệu 32/2016/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/05/2016
Lĩnh vực Nông nghiệp
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020. 
23/05/2016

Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020. 

1332/UBND-XDKH
Số hiệu 1332/UBND-XDKH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/03/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 để hỗ trợ phát triển sản xuất 
18/03/2016

Phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 để hỗ trợ phát triển sản xuất 

549/QĐ-UBND
Số hiệu 549/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 18/03/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao vốn kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2016 từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2016 của tỉnh
18/03/2016

Giao vốn kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2016 từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2016 của tỉnh

132/UBND-NN
Số hiệu 132/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/01/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc thọ
Trích yếu rà soát, lập kế hoạch huyện, thị phấn đấu đạt nông thôn mới xây dựng danh mục đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
19/01/2016

rà soát, lập kế hoạch huyện, thị phấn đấu đạt nông thôn mới xây dựng danh mục đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

143/KH-UBND
Số hiệu 143/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 28/12/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016
28/12/2015

Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016

257/TB-UBND
Số hiệu 257/TB-UBND
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 06/10/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Đặng Ngọc Trân
Trích yếu Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm. giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2015, định hướng kế hoạch năm 2016 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  
06/10/2015

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm. giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2015, định hướng kế hoạch năm 2016 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  

1468/QĐ-UBND
Số hiệu 1468/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/07/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới 
30/07/2015

tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới 

1734/UBND-XDKH
Số hiệu 1734/UBND-XDKH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/04/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015
14/04/2015

Phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015

690/QĐ-UBND
Số hiệu 690/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/04/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của tỉnh năm 2015
14/04/2015

Giao vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của tỉnh năm 2015

1665/CV-NN
Số hiệu 1665/CV-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/04/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Tập trung tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
13/04/2015

Tập trung tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

616/QĐ-UBND
Số hiệu 616/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 01/04/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
01/04/2015

Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

1068/UBND-NN
Số hiệu 1068/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 11/03/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Lập quy hoạch và đề án xây dựng xã nông thôn mới trên cơ sở phát triển đô thị
11/03/2015

Lập quy hoạch và đề án xây dựng xã nông thôn mới trên cơ sở phát triển đô thị

431/QĐ-UBND
Số hiệu 431/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 03/03/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2010-2020
03/03/2015

Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2010-2020

135/KH-UBND
Số hiệu 135/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 29/12/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội năm 2015
29/12/2014

Triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội năm 2015

67/2014/QĐ-UBND
Số hiệu 67/2014/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 24/10/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Về việc quy định các hoạt động và định mức hỗ trợ  để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015
24/10/2014

Về việc quy định các hoạt động và định mức hỗ trợ  để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015

67/2014/QĐ - UBND
Số hiệu 67/2014/QĐ - UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 24/10/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Quy định các hoạt động và định mức hỗ trợ để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015. 
24/10/2014

Quy định các hoạt động và định mức hỗ trợ để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015. 

25/CT-UBND
Số hiệu 25/CT-UBND
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 25/08/2014
Lĩnh vực Điều phối - Nghiệp vụ
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020
25/08/2014

Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

1704/QĐ-UB
Số hiệu 1704/QĐ-UB
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/08/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Thành lập Họi đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
21/08/2014

Thành lập Họi đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

197/QĐ-UBND
Số hiệu 197/QĐ-UBND
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 25/01/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020
25/01/2014

Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020

01/CT-UBND
Số hiệu 01/CT-UBND
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 03/01/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Tập trung tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện kế họach năm 2014 Chương trình xây dựng nông thôn mới
03/01/2014

Tập trung tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện kế họach năm 2014 Chương trình xây dựng nông thôn mới

347/TB-UBND
Số hiệu 347/TB-UBND
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 06/11/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Đặng Ngọc Trân
Trích yếu Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các buổi họp Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
06/11/2013

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các buổi họp Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh

1981/QĐ-UBND
Số hiệu 1981/QĐ-UBND
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/10/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020
04/10/2013

Ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020

4710/UBND-NN
Số hiệu 4710/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/09/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Hướng dẫn rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề án và xác định các nội dung thiết yếu để ưu tiên triển khai trong Chương trình MTQG XD nông thôn mới 
13/09/2013

Hướng dẫn rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề án và xác định các nội dung thiết yếu để ưu tiên triển khai trong Chương trình MTQG XD nông thôn mới 

599/QĐ-UBND
Số hiệu 599/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/05/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế
05/05/2013

Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế

65/TB-UBND
Số hiệu 65/TB-UBND
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 21/03/2011
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của Tỉnh
21/03/2011

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của Tỉnh