Giới thiệu

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Ngày 16/8/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định sô 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.