Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 15:29 23/11/2021

Thành lập ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Ngày 18/11/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1945/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.


Theo đó, Ban chỉ đạo Trung ương gồm có 22 thành viên,đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Trưởng ban và05 Phó Trưởng ban gồm: Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương là lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y tế; Văn phòng Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Công Thương; Ngân hàng Chính sách xã hội.Đồng thời, mời lãnh đạo Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm ủy viên.

Ban Chỉ đạo Trung ương có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương là nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; theo dõi, đôn đốc, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Cũng theo Quyết định nêu trên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quyết định thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tổ trưởng Tổ công tác là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tổ trưởng Tổ công tác là Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tổ trưởng Tổ công tác là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giúp việc cho Ban chỉ đạo Trung ương là Bộ kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương, sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ quản lý, tổng hợp chung các chương trình mục tiêu quốc gia.Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kiện toàn Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đảm bảo không phát sinh biên chế hiện có của Ủy ban Dân tộc, để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban chỉ đạo Trung ương và trực tiếp giúp việc cho Tổ trưởng Tổ công tác về quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiện toàn Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đảm bảo không phát sinh biên chế hiện có của Bộ, để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban chỉ đạo Trung ương và trực tiếp giúp việc cho Tổ trưởng Tổ công tác về quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiện toàn Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo không phát sinh biên chế hiện có của Bộ, để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban chỉ đạo Trung ương và trực tiếp giúp việc cho Tổ trưởng Tổ công tác về quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan quyết định đơn vị, cá nhân trong biên chế hiện có để giúp việc thành viên Ban chỉ đạo Trung ương theo nhiệm vụ được phân công.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trược thuộc trung ương thành lập Ban Chỉ đạo chung cho các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 ở địa phương theo quy định./.

 

Số lượt xem : 124

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

(*)