Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 17/08/2022

279
+ aa -

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 07:44 24/05/2022
Quốc hội phân bổ 27.000 tỉ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định phân bổ hơn 92.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngày 22.5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ quyết nghị phân bổ 92.057,861 tỉ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia như sau:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 47.057,861 tỉ đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 18.000 tỉ đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 27.000 tỉ đồng.

Đối với 7.942,139 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương chưa đủ điều kiện phân bổ: Chính phủ khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý, phương án phân bổ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Về vốn ngân sách trung ương năm 2022, phân bổ 34.049 tỉ đồng ngân sách trung ương (bao gồm: 24.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển, 10.049 tỉ đồng vốn sự nghiệp), cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương như sau:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 14.429 tỉ đồng (bao gồm: 9.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển, 5.429 tỉ đồng vốn sự nghiệp).

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 8.620 tỉ đồng (bao gồm: 6.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển, 2.620 tỉ đồng vốn sự nghiệp).

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 11.000 tỉ đồng (bao gồm: 9.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển, 2.000 tỉ đồng vốn sự nghiệp).

Cũng theo Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, dự toán ngân sách trung ương năm 2022 cho từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 1 tháng 6 năm 2022.

Giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Dự toán ngân sách trung ương năm 2022 và phân bổ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy định pháp luật có liên quan trước ngày 1 tháng 7 năm 2022.

Chính phủ khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Đồng thời khẩn trương báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án phân bổ 7.942,139 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ trước ngày 1 tháng 9 năm 2022.

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NTM