In trang

Công nhận các huyện, thị xã và thành phố Huế đạt chuẩn Phổ cập GDMN5T, Phổ cập GDTH, Phổ cập GDTHCS và Xóa mù chữ năm 2020
Cập nhật lúc : 09:11 02/03/2021

Theo Quyết định số 434/QĐ-UBND ban hành ngày 25/2/2021, UBND tỉnh phê duyệt công nhận các huyện, thị xã và thành phố Huế đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, Phổ cập giáo dục tiểu học, Phổ cập giáo dục trung học cơ sở và Xóa mù chữ năm 2020

Công nhận các huyện, thị xã và thành phố Huế đạt chuẩn Phổ cập GDMN5T, Phổ cập GDTH, Phổ cập GDTHCS và Xóa mù chữ năm 2020

T

Đơn vị

Phổ cập GDMN5T

Phổ cập GDTH

Phổ cập GDTHCS

Xoa mu chu

1

Thành phố Huế

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

2

Huyện Phong Điền

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

3

Huyện Quảng Điền

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

4

Thị xã Hương Trà

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

5

Huyện Phú Vang

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

6

Thị xã Hương Thủy

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

7

Huyện Phú Lộc

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

8

Huyện Nam Đông

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

9

Huyện A Lưới

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2