In trang

Bộ tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu phải phát huy được lợi thế từng địa phương
Cập nhật lúc : 14:58 05/01/2021

Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, giai đoạn 2021-2025, các địa phương cần tiếp tục xây dựng NTM theo hướng toàn diện, bền vững gắn với tập trung nâng cao chất lượng hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của người dân nông thôn so với giai đoạn trước.

Tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện các Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho biết, xây dựng huyện NTM kiểu mẫu trong giai đoạn tới được giao cho các địa phương hoàn toàn chủ động về định hướng, nguồn lực, tập trung vào nâng cao chất lượng NTM, xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với điều kiện đặc thù, tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương.

Mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu có 50% số huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, có ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao và huyện NTM kiểu mẫu. Đối với tất cả các huyện đã đạt chuẩn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025

Riêng đối với 4 huyện đang triển khai Đề án huyện NTM kiểu mẫu là Nam Đàn, Hải Hậu, Đơn Dương, Xuân Lộc, cần tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án đã được phê duyệt và rà soát cho phù hợp với bộ tiêu chí cấp huyện giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia, vào cuộc chủ động, tích cực của người dân, cộng đồng, sự vào cuộc của các cấp, các ngành của địa phương, đặc biệt là cấp tỉnh. Chú trọng triển khai các nội dung gắn với bộ tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu để phát huy lợi thế và phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Trong đó, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tập trung hình thành và nâng cao chất lượng cơ cở hạ tầng về du lịch, gắn với bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng. Xây dựng môi trường và con người văn hóa nhằm khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng gắn với du lịch, nâng cao vai trò và sự tham gia của người dân để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ các hoạt động du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng.

Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng (giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi) đồng bộ, kết nối và sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Trong đó, tập trung các giải pháp để xây dựng môi trường xanh - sạch (đặc biệt là vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn) theo hướng tăng cường sự chủ động và tham gia của người dân và cộng đồng, đảm bảo sự bền vững trong xây dựng NTM, trên cơ sở bổ sung các nội dung của bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng sản xuất, như giao thông nội đồng, thủy lợi cấp xã, hạ tầng về logistic…, tăng cường đầu tư đồng bộ diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, nâng cao chất lượng các chuỗi liên kết gắn với vai trò của doanh nghiệp và HTX để hình thành huyện sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh hiệu quả và bền vững.

Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, ngoài việc quy hoạch sản xuất theo vùng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng sản xuất, cần tập trung mở rộng các mô hình sản xuất hàng hóa theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ, liên kết sản xuất… gắn với quy mô cấp huyện để hình thành các yếu tố nổi trội của huyện NTM kiểu mẫu “phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững”.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có định hướng, kế hoạch xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, ông Nguyễn Minh Tiến đề nghị cần xây dựng đề án cụ thể, tiêu chí rõ ràng gắn với những đặc điểm, lợi thế nổi trội của từng địa phương, theo từng lĩnh vực cụ thể, như phát triển kinh tế, văn hóa, môi trường, NTM gắn với đô thị hóa, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, an ninh trật tự…

Đặc biệt, xây dựng NTM kiểu mẫu trước hết phải thực hiện nâng cao chất lượng NTM theo Bộ tiêu chí nâng cao. Cùng với đó cần phải xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, chủ động về nguồn lực, huy động sự tham gia của các ngành, các cấp và đặc biệt là người dân trong quá trình thực hiện.

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đề nghị các Bộ, ngành Trung ƣơng quan tâm hỗ trợ các huyện thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương triển khai các định hướng, nội dung về chuyên môn, kỹ thuật để hình thành các chủ để về NTM kiểu mẫu, đặc biệt là gắn với những định hướng và yêu cầu mới của giai đoạn 2021-2025.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng tăng cường chỉ đạo, điều hành đối với các huyện để triển khai hiệu quả đề án, ưu tiên nguồn lực và yêu cầu các sở, ngành liên quan hỗ trợ, hướng dẫn các huyện trong xây dựng huyện NTM kiểu mẫu gắn với các chủ đề, lợi thế của từng huyện nhằm phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương

VPĐP NTM TTH (TH)