In trang

Phú Lộc: Dừng hưởng phụ cấp khi xã ra khỏi danh sách đặc biệt khó khăn
Cập nhật lúc : 15:54 09/06/2021

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Lộc đã cắt hưởng chế độ ưu đãi xã bãi ngang đối với cán bộ, công chức, viên chức xã Lộc Trì sau khi xã này đạt chuẩn nông thôn mới . Tuy nhiên một sốsố ý kiến thắc mắc cho rằng căn cứ Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm thì được tiếp tục hỗ trợ đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đến hết năm. Để là ró vấn đề nay Sở NỘi vụ đã trả lời như sau:

Xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế nằm trong danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020 nên cán bộ, công chức, viên chức công tác tại đây được hưởng chế độ ưu đãi. Ngày 3/6/2019, xã Lộc Trì được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Lộc đã cắt hưởng chế độ ưu đãi xã bãi ngang đối với cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời truy thu số tiền ưu đãi đã cấp trong các tháng 5, 6, 7/2019. 

Theo Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 3/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP quy định: “Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…”.

Khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP quy định: “Trường hợp nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP kể từ ngày nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Mặt khác, tại Điểm 2 Điều Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ (thay thế Nghị định số 116/2010/NĐ-CP) cũng đã quy định: Trường hợp nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định này kể từ ngày nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Vì vậy, chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP (nay là Nghị định số 76/2019/NĐ-CP) trên địa bàn xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc được hưởng đến ngày 3/5/2019.

Ngoài ra, căn cứ Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020 quy định: “Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo khi được cấp có thẩm quyền công nhận lên phường, thị trấn hoặc đạt chuẩn nông thôn mới trong năm thì được tiếp tục thực hiện hỗ trợ đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 đến hết năm; từ năm tiếp theo các xã này không còn trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 và không thuộc diện hỗ trợ đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020”.

Do đó, các ý kiến viện dẫn Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, không liên quan đến việc chi trả chế độ phụ cấp, trợ cấp theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP (nay là Nghị định số 76/2019/NĐ-CP).

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NTM