Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 04/12/2022

Nhà nông cần biết

Xây dựng nông thôn mới gắn với nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đã nêu chủ trương: “Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với ...

  • Thực trạng nông nghiệp, nông thôn, nông dân Từ khi Nghị quyết 26 của Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá X, ban hành năm 2008 đến nay, nhờ có chủ trương đúng đắn, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí ...

  • Thêm một vụ lúa bội thu của huyện Quảng Điền Hiện nay khắp nơi trên các cánh đồng, bà con nông dân của huyện Quảng Điền đang tập trung ra đồng tập trung thu hoạch lúa Hè - Thu. Qua đánh giá thăm đồng của cơ quan chức năng, đây là mùa vụ ...