Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ sáu, 21/06/2024

496
+ aa -

Hoạt động các địa phương

Cập nhật lúc : 11:19 23/12/2023
Quảng Điền: Xây dựng huyện NTM nâng cao liền với phát triển giá trị văn hóa truyền thống
Theo báo cáo của Huyện ủy Quảng Điền, thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, huyện đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân triển khai linh hoạt, thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với giảm nghèo bền vững; xây dựng hệ giá trị, phát triển văn hóa, con người Quảng Điền gắn với văn hóa, con người Huế.

Đáng chú ý, triển khai xây dựng văn hóa cơ sở, huyện đã xây dựng, phát triển văn hóa và con người Quảng Điền đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn; quan tâm nâng chất lượng tổ chức các hoạt động lễ hội. Hệ thống các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thật sự mang lại những chuyển biến tích cực…

Đối với Nghị quyết số 11 của Tỉnh ủy về “giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025”, nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay hộ nghèo và cận nghèo đã giảm sâu, vượt chỉ tiêu đề ra. Đến cuối năm 2023, toàn huyện còn 445 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,7%, giảm 241 hộ (0,91%) so với năm 2022; còn 754 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,88%, giảm 338 hộ (1,28%) so với năm 2022.

Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác kết nạp đảng viên ở Đảng bộ huyện đạt được những kết quả  quan trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 193 đảng viên. Đã quan tâm kết nạp đảng viên là người có đạo, người dân tộc thiểu số. Số lượng đảng viên nữ, trẻ ngày càng tăng; số đảng viên mới kết nạp là đoàn viên, thanh niên chiếm tỷ lệ lớn. Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên rõ rệt, nhất là trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ.

Tại buổi làm việc, đại diện các ban Đảng của Tỉnh ủy đã có nhiều đóng góp về công tác xây dựng, tổ chức cơ sở Đảng; các mô hình “Dân vận khéo” và cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân…

Cần những giải pháp căn cơ, đồng bộ

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận, đánh giá cao về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Quảng Điền. Đáng chú ý là các mặt công tác giảm nghèo bền vững, phát triển đảng viên, xây dựng văn hóa cơ sở… Đồng thời, chỉ đạo cần có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm những mặt làm được, những bất cập, tồn tại để đề xuất Tỉnh ủy có giải pháp tháo gỡ. Từ kinh nghiệm cơ sở ở Quảng Điền giúp cho Tỉnh ủy đánh giá thấu đáo và chỉ đạo thực hiện; kinh nghiệm thực tiễn này không chỉ dành cho Quảng Điền mà còn cho cả tỉnh.

Nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng giai đoạn hiện nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ mong muốn đội ngũ Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, sáng tạo trong quản lý, dám nghĩ, dám làm, điều hành một cách trí tuệ, khoa học; triển khai đồng bộ, xuyên suốt các nghị quyết, nhất là nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Chú trọng lãnh đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó có ý chí, quyết tâm để xác định tâm thế mới của Quảng Điền khi trở thành một huyện của thành phố trực thuộc Trung ương.  

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cần quan tâm xây dựng văn hóa công sở, văn hóa trong Đảng; ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Đảng. Nâng cao năng lực cụ thể hóa triển khai các nghị quyết; kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện các nghị quyết. Cần có đề án, nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên trên từng lĩnh vực; trong đó xác định rõ nguyên nhân bất cập từ thực tiễn để có giải pháp tháo gỡ cụ thể. Chú tọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng đến sinh hoạt chuyên đề, từng bước đi vào nề nếp. Nâng cao năng lực cán bộ cơ sở gắn với việc chuyển đổi vị trí công tác bí thư Đảng ủy cấp xã không phải là người địa phương.

Cần xác định tiềm năng, thế mạnh của huyện nhằm phát huy lợi thế về văn hóa để vươn lên trong thời gian tới. Với bề dày bản sắc văn hóa, lịch sử của Quảng Điền rất cần xây dựng huyện NTM, huyện văn hóa với đầy đủ thiết chế văn hóa, là hạt nhân cho đô thị Trung ương trong tương lai. Cần thiết sẽ đề xuất tỉnh xây dựng một nghị quyết chuyên đề về vấn đề này cho huyện để biến quyết tâm chính trị thành hiện thực là xây dựng và phát triển Quảng Điền thành huyện văn hóa gắn liền với huyện NTM nâng cao, theo mô hình chuẩn quốc gia.