Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ sáu, 21/06/2024

292
+ aa -

Hoạt động các địa phương

Cập nhật lúc : 16:52 26/01/2024
Phú Hải quyết tâm đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao
Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ về cơ chế của tỉnh và sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện, nhiều chủ trương, chính sách mới được Đảng, Nhà nước ban hành, các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhanh chóng được đưa vào thực tiễn, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân đã tạo thêm nguồn động lực cho xã Phú Hải từng bước hòa nhịp với xu thế phát triển của cả nước nói chung và huyện nhà nói riêng.

Phú Hải, là xã vùng biển và đầm phá, cách trung tâm huyện lỵ 22 km nằm về hướng Đông Bắc, cách thành phố Huế khoảng 23 km về hướng Đông, có chiều dài bờ biển 2 km. Diện tích đất nông nghiệp 59,81 ha, đất phi nông nghiệp 266,52 ha chiếm 79,48, có đường QL 49B đi qua.

Tập thể lãnh đạo xã Phú Hải thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, người dân làm chủ. UBND xã xây dựng kế hoạch công tác bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ để điều hành, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Để thể hiện tốt công tác cải cách hành chính, UBND xã chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các tổ chức, công dân đến giao dịch theo đúng quy định, tiếp nhận và trả kết quả thực hiện nhanh chóng, cho các tổ chức, công dân khi đến giao dịch thủ tục hành chính, không nhũng nhiễu, gây phiền hà, chậm trễ trong việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, triển khai thực hiện các chỉ thị của UBND tỉnh, huyện. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xã. Bên cạnh việc triển khai mô hình “một cửa”, UBND xã đã cử cán bộ, công chức tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để tăng cường tính hiệu quả trong công tác quản lý.

Thực hiện các tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”. UBND xã Phú Hải tổ chức quán triệt cán bộ, công chức và người dân về nội dung xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, UBND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đề ra những giải pháp nhằm khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương và vận động tối đa các nguồn lực để thực hiện. Chỉ đạo các ban, ngành chuyên môn phối hợp với các phòng ban chuyên môn cấp huyện rà soát các tiêu chí để về đích nông thôn mới nâng cao.

Năm 2023, UBND xã vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định. Tất cả 4 thôn Cự Lại Bắc, Cự Lại Trung, Cự Lại Đông và Cự Lại Nam đều đạt tiêu chuẩn thôn Văn hóa đạt 100%. Đăng ký gia đình văn hóa 95%, cuối năm 2023 đã bình xét gia đình văn hóa 97,8% gia đình văn hóa và 15% gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2023, khen thưởng 5% gia đình văn hóa tiêu biểu trong 3 năm giai đoạn 2021-2023 tại ngày hội Đại đoàn kết trên địa bàn 4 thôn.

 Với mục tiêu xây dựng chương trình Nông thôn mới nâng cao, UBND xã Phú Hải tổ chức phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh” xây dựng làng văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa phát triển sâu rộng. Các thôn hàng năm đều tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân gắn với các hoạt động TDTT được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia một cách tích cực. Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT quần chúng phát triển mạnh mẽ. Phong trào thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Tăng cường quản lý an ninh trật tự, giải quyết tốt những vướng mắt góp phần đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn xã. Phát huy quyền làm chủ của người dân trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện các công trình. Định hướng người dân xác định trách nhiệm chủ thể của mình và cộng đồng trong việc thực hiện Đề án xây dựng nông thôn nâng cao, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, nâng cao đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn xã

CTV