Hoạt động các địa phương

A Lưới tăng cường công tác giảm nghèo Giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân lđược A Lưới xác định à nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Chương trình xây dựng NTM của A Lưới