Hoạt động các địa phương

Nâng cao thu nhập là mục tiêu trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới Đó là tinh thần chủ đạo trong xây dựng nông thôn mới nhiệm kỳ giai đoạn 2021-2025 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Phú Vang với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới Trong giai đoạn 2020 - 2025, với quyết tâm xây dựng Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong những năm tới, huyện Phú Vang sẽ tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế theo cơ ...