Hoạt động ban ngành

Phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn trong xây dựng nông thôn mới Du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch cộng đồng đã tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân, góp phần nâng cao chát lượng xây dựng nông thôn mới tại Thừa Thiên Huế

  • Tập huấn về xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn Ngày 08/12, tai thành phố Huế, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp với Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh TTH tổ chức lớp " Tập huấn TOT về phân loại rác ...