Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ sáu, 21/06/2024

286
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 14:41 12/03/2024
Điểm mới về tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn
Việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu nhằm hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện.

Chiều 11/3, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức buổi gặp mặt báo chí giới thiệu những điểm mới của Bộ tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cho biết: Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ ban hành trên cơ sở ý kiến góp ý từ các bộ, ngành, địa phương, đã được triển khai thực hiện từ ngày 8/3/2022.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai ở địa phương vẫn còn gặp vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 là cần thiết.

Điều này nhằm hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện và xây dựng nông thôn mới đối với huyện đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, Quyết định số 211/QĐ-TTg sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu tại Phụ lục I và Phụ lục II của Quyết định số 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Phụ lục I và phụ lục III của Quyết định số 320/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 để phù hợp hơn với điều kiện thực tế, đặc thù của các địa phương; quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hoặc các chính sách mới ban hành trong thời gian qua và yêu cầu thực tế xây dựng xã, huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Cùng đó, Quyết định số 211/QĐ-TTg bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025 theo hướng đảm bảo chất lượng đạt chuẩn nông thôn mới của các huyện phải tương đương nhau.

Từ đó, các cơ quan, địa phương có liên quan có căn cứ pháp lý, thuận lợi trong xây dựng kế hoạch, triển khai và đánh giá kết quả thực hiện.

Cụ thể, sau khi các huyện huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã được chính thức công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thì mới có đủ cơ sở thực tiễn để đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất ban hành tiêu chí nông thôn mới nâng cao.Quyết định số 211/QĐ-TTg cũng được bố cục thành 4 điều quy định về sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao và bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025.

 Đối với các xã khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã an toàn khu thuộc huyện nghèo, mức đạt chuẩn nông thôn mới hoặc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được áp dụng theo quy định đạt chuẩn đối với vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Theo bà Tô Thúy Nga, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng nghiệp vụ Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, điểm mới của của Bộ tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đó là sửa đổi chỉ tiêu "Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã" thành "xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã, hoặc xã có tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, theo đúng của quy định pháp luật và có hợp đồng hợp tác, tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương."

Việc sửa đổi này phù hợp với quan điểm chỉ đạo về phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Luật Hợp tác xã ngày 20/6/2023.

Đồng thời, Quyết định số 211/QĐ-TTg sửa đổi chỉ tiêu "Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế-xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới" thành "Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế-xã hội."

Cùng đó, bãi bỏ chỉ tiêu về tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn./.

Văn phòng điều phối NTM tỉnh