Điều hành tác nghiệp

Đẩy mạnh tiến độ hoàn thành mục tiêu kế hoạch Chương trình xây dựng NTM năm 2020 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối vừa có văn bản hướng dẫn đây nhanh tiến độ kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020