Điều hành tác nghiệp

Về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở nước ta Hiện nay và trong thời gian tới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta chịu tác động của nhiều nhân tố bên trong và bên ngoài, đan xen cả những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách ...

  • Nâng cao hiệu quả đầu tư công năm 2021 sáng 30/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả đầu tư công, thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2021.Văn phòng Điều phối NTM tỉnh xin giới thiệu các nội dung chính ...