Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 30/05/2023

Điều hành tác nghiệp

Cảnh quan nông thôn sẽ bị phá vỡ nếu không theo quy hoạch Hiện tại một số địa phương có xu hướng “đô thị hóa nông thôn, đồng bằng hóa miền núi, bê tông hóa làng quê” dẫn đến phá vỡ cảnh quan, mất bản sắc truyền thống, bị pha ...

  • Giữ gìn bản sắc trong xây dựng nông thôn mới Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 được thiết kế không chỉ là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, các thiết chế cứng, mà chú trọng nhiều đến phát triển kinh tế, giữ ...

  • Thừa Thiên Huế đẩy mạnh ngành nông nghiệp số Ngành nông nghiệp là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số (CĐS) nhằm thúc đẩy hiệu quả sản xuất, kinh doanh (SXKD) theo hướng hiện đại, thông minh, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập và ...