Cơ quan ban hành : Bộ Nông nghiệp & PTNT

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
93/BNN-VPĐP
Số hiệu 93/BNN-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/01/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu

hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6  trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

05/01/2018

hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6  trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

2986/QĐ-BNN-VPĐP
Số hiệu 2986/QĐ-BNN-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/07/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7VgxvFAcJOscW5TMG9saFluaDg

12/07/2017

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7VgxvFAcJOscW5TMG9saFluaDg

2277/QĐ-BNN-VPĐP
Số hiệu 2277/QĐ-BNN-VPĐP
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/06/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Nguyễn Xuân Cường
Trích yếu

phê duyệt Đề cương đề án "Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát.

http://nongthonmoi.gov.vn/vn/htvb/vbpq/Lists/LawDocument/View_Detail.aspx?ItemID=1367&Page=1

05/06/2017

phê duyệt Đề cương đề án "Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát.

http://nongthonmoi.gov.vn/vn/htvb/vbpq/Lists/LawDocument/View_Detail.aspx?ItemID=1367&Page=1

05/2017/TT-BNNPTNT
Số hiệu 05/2017/TT-BNNPTNT
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 01/03/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Nguyễn Xuân Cường
Trích yếu

hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Tải về theo link dưới đây

http://nongthonmoi.gov.vn/vn/htvb/vbpq/Lists/LawDocument/View_Detail.aspx?ItemID=1342&Page=1

01/03/2017

hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Tải về theo link dưới đây

http://nongthonmoi.gov.vn/vn/htvb/vbpq/Lists/LawDocument/View_Detail.aspx?ItemID=1342&Page=1

69/QĐ-BNN-VPĐP
Số hiệu 69/QĐ-BNN-VPĐP
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 09/01/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trấn Thanh Nam
Trích yếu

ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Link

09/01/2017

ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Link

4072/QĐ-BNN-VPĐP
Số hiệu 4072/QĐ-BNN-VPĐP
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/10/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu

Phê duyệt Chương trình  khung tập huấn, bồ dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

05/10/2016

Phê duyệt Chương trình  khung tập huấn, bồ dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

6977/BNN-VPĐP
Số hiệu 6977/BNN-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/08/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu

Hướng dẫn tạm thời xét công nhận xã đạt tiêu chí Thu nhập và Hội nghèo năm 2016-2017

18/08/2016

Hướng dẫn tạm thời xét công nhận xã đạt tiêu chí Thu nhập và Hội nghèo năm 2016-2017

2551/TB-BNN-VP
Số hiệu 2551/TB-BNN-VP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 30/03/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu

Thông báo kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội nghị toàn quôc Văn phòng Điều phối cấp tỉnh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015

30/03/2015

Thông báo kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội nghị toàn quôc Văn phòng Điều phối cấp tỉnh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015

40/TT-BNNPTNT
Số hiệu 40/TT-BNNPTNT
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 13/11/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Cao Đức Phát
Trích yếu

Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

13/11/2014

Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

938/BNN-VPĐP
Số hiệu 938/BNN-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/03/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu

Quy định mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới  năm 2013 và năm 2014

18/03/2014

Quy định mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới  năm 2013 và năm 2014

309/QĐ-BNN-TCCB
Số hiệu 309/QĐ-BNN-TCCB
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 27/02/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Cao Đức Phát
Trích yếu

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành lập văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

27/02/2014

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành lập văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

51/2013/TTLB-BNNPTNT-BKHĐT-BTC
Số hiệu 51/2013/TTLB-BNNPTNT-BKHĐT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 02/12/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Cao đức Phát-Đinh Tiến Dũng-Bùi Quang Vinh
Trích yếu

sửa đổi một số điều của Thông tư liên tịch số 26 /2011/TTLT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg.

 

02/12/2013

sửa đổi một số điều của Thông tư liên tịch số 26 /2011/TTLT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg.

 

41/2013/TT - BNNPTNT
Số hiệu 41/2013/TT - BNNPTNT
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 04/10/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Cao Đức Phát
Trích yếu

Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 

04/10/2013

Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 

695/QĐ - TTtg
Số hiệu 695/QĐ - TTtg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 08/06/2012
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu

Sửa đổi nguyên tắc cơ chế vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

08/06/2012

Sửa đổi nguyên tắc cơ chế vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

13/2011/TTLT-BXD- BNNPTNT-BTN&MT
Số hiệu 13/2011/TTLT-BXD- BNNPTNT-BTN&MT
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Ngày ban hành 28/09/2011
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký
Trích yếu

Thông tư liên tịch quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

28/09/2011

Thông tư liên tịch quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

26/TTLT-BNNPNTN-BKHĐT-BTC
Số hiệu 26/TTLT-BNNPNTN-BKHĐT-BTC
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Ngày ban hành 13/04/2011
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Hồ Xuân Hùng
Trích yếu

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phe duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

13/04/2011

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phe duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020