In trang

Họp Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh
Cập nhật lúc : 17:08 18/03/2019

Thời gian: Chiều thứ Tư, 20/3/2019 bắt đầu lúc 14:00 Thành phần: Các thành viên Văn phòng Điều phối NTM

Chi tiết theo file đính kèm