Hoạt động ban ngành

Cập nhật lúc : 09:33 06/07/2020

Vai trò của HTX trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh

Những năm qua với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, việc thực hiện Kết luận số 56/KL-TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) trên toàn tỉnh đã chuyển biến tích cực. Các cơ chế chính sách khuyến khích đổi mới HTX nông nghiệp đã phát huy tác dụng, tạo đà cho sự hình thành và phát triển mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới, thúc đẩy KTTT phát triển.

Hệ thống HTX được củng cố phát triển 

Hiện toàn tỉnh có 302 HTX, tăng 54 HTX so với năm 2011; trong đó, có 218 HTX nông nghiệp (tăng 66 HTX so với năm 2011); 52 HTX công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), điện, xây dựng, môi trường, thương mại dịch vụ; 24 HTX giao thông vận tải; 07 Quỹ tín dụng nhân dân (Quỹ TDND) và 08 HTX thuộc lĩnh vực khác.

Về lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động của các HTX nông nghiệp đã tập trung làm tốt các dịch vụ hỗ trợ thành viên và thúc đẩy kinh tế hộ; tập trung vào các khâu dịch vụ như: thủy lợi, bảo vệ thực vật, giống, làm đất, thu hoạch;...hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ mới để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Các HTX thủy sản chủ yếu tập trung vào hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ nghề cá và chế biến thủy hải sản. Một số HTX cũng đã mở rộng thêm một số dịch vụ mới như sản xuất và chế biến nước mắm, dầu tràm, ép dầu lạc, rượu...hướng đến thành lập các HTX chuyên dịch vụ chế biến thủy sản gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới 20 HTX lâm nghiệp bền vững ở các địa phương có nhiều diện tích rừng. Hoạt động của các HTX này chủ yếu là tập trung làm dịch vụ hỗ trợ về giống, phân bón, kỹ thuật chăm sóc rừng, xây dựng quản lý rừng bền vững theo hướng rừng có chứng chỉ FSC và khai thác rừng gỗ lớn để nâng cao hiệu quả sản phẩm rừng trồng. Bước đầu, một số mô hình HTX có dịch vụ trồng và chăm sóc rừng đã phát huy hiệu quả; việc tổ chức lại sản xuất và hình thành các tổ, nhóm chuyên về dịch vụ lâm nghiệp như vườn ươm, tổ khai thác, tổ vận chuyển...đã mang lại hiệu quả như ở HTX NN Nam Sơn, HTX NN Hòa Mỹ và HTX NN Phú Bài.

Về lĩnh vực công thương hoạt động sản xuất kinh doanh của 35 HTX (23 HTX CN-TTCN, 09 HTX thương mại dịch vụ, 03 HTX tiêu thụ điện) cơ bản ổn định và có bước phát triển, doanh thu bình quân của HTX ước đạt 3,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên đạt khoảng 3,8 triệu đồng/người/tháng. Để phát triển, các HTX đã chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư mở rộng quy mô sản xuất để phát triển các sản phẩm nghề truyền thống như đúc đồng, mây tre đan, thêu ren, dệt Zèng, sản xuất rượu, dầu tràm, cơ khí, mộc mỹ nghệ...đồng thời cải tiến mẫu mã để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm trên thị trường. Hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực này như HTX Mây tre đan Bao La, HTX Thêu Phú Hòa, HTX cao cấp đúc Thắng Lợi,…

Các lĩnh vực khác như giao thông vận tải, hiện toàn tỉnh có 24 HTX hoạt động dịch vụ vận tải đường bộ và đường thủy nội địa; 07 đơn vị hoạt động theo mô hình HTX Quỹ tín dụng nhân dân; các HTX công nghệ thông tin, vệ sinh môi trường, khai thác cát sạn, du lịch, dịch vụ môi trường… là những HTX mới hoạt động phù hợp xu hướng phát triển KTTT. Trong đó, HTX công nghệ thông tin đã triển khai nhiều ứng dụng CNTT phục vụ HTX, xây dựng trang web kết nối thông tin, làm trung tâm giao dịch sản phẩm HTX trên internet...

Nhiều chính sách hỗ trợ được triển khai

Để tạo điều kiện cho HTX phát triển, nâng cao hiệu quả các hoạt động cung cấp dịch vụ, những năm qua, Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ HTX như về nguồn nhân lực, tiếp cận nguồn vốn và ưu đãi lãi suất vay, hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chính sách đất đai... Các chính sách nêu trên được triển khai như thí điểm đưa 16 cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về đảm nhiệm một số vị trí công tác ở các HTX nông nghiệp; tạo điều kiện cho các HTX xây dựng trụ sở, nhà kho bến bãi nhằm ổn định và phát triển sản xuất; triển khai thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách phát triển tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn...Quyết định 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp...

Bên cạnh đó, Tỉnh đặc biệt quan tâm việc hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, xúc tiến thương mại nhằm giúp các HTX tiếp cận thông tin, đầu tư cơ giới hóa vào sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, đưa phân bón hữu cơ vi sinh vào canh tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời thông tin, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường. Hiện nay, có 133 HTX xây dựng trang thông tin điện tử liên thông giữa các ban ngành; tỉnh cũng đang triển khai xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử cho các HTX; hỗ trợ quảng bá thương hiệu, cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm...

Các chính sách như hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; hỗ trợ thành lập mới HTX, liên hiệp HTX; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác cũng được các cấp, ngành quan tâm. Nhất là, tạo điều kiện cho các HTX tham gia các dự án mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để lồng ghép hỗ trợ các mô hình trồng lúa cánh đồng mẫu lớn, rau an toàn, sản xuất lâm nghiệp, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện các chính sách phát triển HTX trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã góp phần đẩy mạnh phát triển KTTT cũng như thể hiện khá rõ vai trò, vị trí của HTX trong phát triển chung của nền kinh tế của tỉnh. Đồng thời, các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển KTTT hướng về nông nghiệp ngày càng hoàn thiện; các cơ chế chính sách khuyến khích đổi mới HTX nông nghiệp đã phát huy tác dụng, tạo cho sự phát triển mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới.

Đến năm 2030 có trên 400 HTX hoạt động

Mục tiêu đề ra trong đổi mới và phát triển KTTT được Tỉnh đặt ra là: "Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT, nhất là đối với HTX nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Xây dựng và phát triển mô hình KTTT, HTX nhanh và bền vững, góp phần thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045".

Phấn đấu đến 2025, toàn tỉnh có 350 HTX với khoảng 175.078 thành viên; doanh thu bình quân của HTX hàng năm tăng từ 7% - 10%; thu nhập bình quân hàng năm của người lao động trong HTX, của thành viên HTX, tổ viên Tổ hợp tác tăng gấp 1,5 lần; Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX mỗi năm tăng trên 10%. Xây dựng tại mỗi huyện, thị xã, thành phố Huế có 03 mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị và 01 mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao.

Đến năm 2030, toàn tỉnh có 400 HTX hoạt động; doanh thu bình quân hàng năm của HTX tăng từ 10 - 15%; thu nhập bình quân hàng năm của người lao động trong HTX, của thành viên HTX, tổ viên Tổ hợp tác tăng gấp 1,5 lần. Xây dựng tại mỗi huyện, thị xã, thành phố Huế 06 mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị và 2 mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tập trung phát triển KTTT hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện nâng cao thu nhập cho thành viên, góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Tập trung củng cố giữ vững, nâng cao chất lượng các HTX, Tổ hợp tác hiện có; đồng thời tích cực tạo điều kiện xây dựng các HTX, Tổ hợp tác mới với nhiều hình thức đa dạng, nhằm nhanh chóng đưa KTTT thoát khỏi những yếu kém hiện nay cũng như phát triển nhanh, hoạt động hiệu quả và bền vững.

Tiếp tục thực hiện việc đổi mới HTX trên các mặt (Sở hữu, quản lý, phân phối và hoạt động kinh doanh phù hợp với những nguyên tắc HTX), đồng thời đẩy mạnh phát triển các hình thức hợp tác đa dạng, tự nguyện, kết hợp với việc thành lập các Tổ hợp tác, HTX liên kết sản xuất. Tập trung xây dựng và phát triển nông nghiệp hữu cơ với sản phẩm là hàng hóa “sạch” dựa trên công nghệ mới, công nghệ cao, lấy tiến bộ khoa học kỹ thuật làm “đòn bẩy” cho phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa. Hình thành chuỗi liên kết từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm với sự tham gia tích cực của “4 nhà” đảm bảo bền vững.

thuathienhue.gov.vn

 

Số lượt xem : 162

Chưa có bình luận nào cho bài viết này