Hoạt động ban ngành

Hội Nông dân tập huấn nông thôn mới ở các huyện Từ ngày 15-18/6 Hội Nông dân tỉnh tổ chức phói hợp với các địa phương tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho hội viên kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên nông dân trong thực hiện xây dựng ...

  • Đổi mới đào tạo nghề cho lao động nông thôn Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) là nhiệm vụ quan trọng để tăng thu nhập nâng cao đời sống cho người dân, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới