Điều hành tác nghiệp

Góp ý định hướng mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Văn phòng Điều phối Tring ương dự thảo lần 2 về định hướng mục tiêu và Bộ tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Dứoi đây là một số ý kiến ...