Điều hành tác nghiệp

Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong xây dựng nông thôn mới Ngày 03/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3443/UBND-XDKH hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh ...

  • Thừa Thiên Huế triển khai Quyết định 1385 Ngày 20/12 tại xa A Đớt (huyện A Lưới) Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn triển khai Quyết định 1385/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó ...